Здружението Институт за развој на заедницата во рамки на проектот “Стручнo образование и обука: Нов пристап за ефективна социјална вклученост” Бр. на договор 12-9131/1 финансиран од Европската Унија, има за цел опремување и набавка на комјутерски мебел за казнено-поправните установи во Штип и Тетово.

Вашата понуда заедно со заверката за прием на ова барање, потребно е да ни ja доставите во рок од 10 дена сметано од датумот на прием на ова барање, не подоцна од 08-ми Август 2016 и тоа електронски на е-пошта: info@irz.org.mk или во печатена верзија (лично или по пошта), на aдреса ул. Љубо Божиновски – Пиш бр. 82 1200 Тетово со назнака: ЗА ПРОЕКТ: Проект: “Стручнo образование и обука: Нов пристап за ефективна социјална вклученост”

За повеќе детали ве молиме посетете го следниот линк:

Baranje za nabavka na kompjuterski mebel ref. br. 08-2016