Здружението Институт за развој на заедницата во рамки на проектот Стручнo образование и обука: Нов пристап за ефективна социјална вклученост” Бр. на договор 12-9131/1 финансиран од Европската Унија, има за цел опремување и набавка на компјутери и компјутерска опрема за казнено-поправните установи во Штип и Тетово.

Вашата понуда заедно со заверката за прием на барањето за понуди (прилог на овој е-маил), потребно е да ни ги
 доставите во рок од 10 календарски дена сметано од датумот на објава на ова барање, но не подоцна од 18ти Август 2016 и тоа електронски на е-пошта: info@irz.org.mk  или во печатена верзија (лично или по пошта),   на aдреса ул. Љубо Божиновски – Пиш бр. 82 1200 Тетово. 
 
За повеќе детали ве молиме посетете го следниот линк: