Февруари 1-ви, 2019

Претставници на Институтот за развој на заедницата, ИРЗ – Тетово, на 29, 30 и 31 јануари  во Болоња учествуваа на сесијата “Тренинг за Тренери” во рамките на проектот ENSEMBLE – Очекувања и неформални вештини за зајакнување на мигрантите и локалната економија, ко-финансиран од Еразмус + Програмата на Европската комисија.

ENSEMBLE има за цел да ги мапира потребите за обука и да развие иновативни алатки за подобрување на вештините на мигрантите во клучнa компетенции 7 – “Смисла за иницијатива и претприемништво” во три области: туризам / угостителство, производство, градежништво, кои вклучуваат 200 мигранти и 150 едукатори на ниво на стручно образование и обука.

Во рамките на проектот е развиен НФИУ – Неформален и неформален механизам за учење – фокусирајќи се на потребите на мигрантите кои ќе им помогнат на едукаторите во стручното образование да ги идентификуваат и оценат професионалните компетенции на НФИУ на мигрантите, како и да им дозволат на мигрантите да играат централна улога во процесот на интеграција.

НФИУ механизмот на ENSEMBLE користи медиуми, на пр. слики, видеа, секвенци на слики, овозможувајќи им на едукаторите да ги идентификуваат областите и степените на компетенции на мигрантите. Покрај тоа, им овозможува на едукаторите да ги утврдат професионалните вештини на мигрантите, со цел да ги насочат кон најсоодветната понуда за стручно образование и обука (сопствени решенија) за вработување.

Во текот на 3-те денови од тренингот беа презентирани алатките за меѓу-културно усогласување – за подобро управување со ориентационо интервју со мигранти кои се наоѓаат во ситуации на ранливост поради нивниот миграциски пат, слабите јазични вештини и недоволно познавање на контекстот на пристигнувањето. Исто така, алатките создадени од проектот ENSEMBLE беа дискутирани во работна група и со техниките “World Café”, со цел организациите најдобро да ги користат и да ги адаптираат според нивните потреби. Тренерите претставници на проектните партнери покажаа практичен пристап со нивното учество во лингвистичкиот тандем заедно со група мигранти кои се вклучени во процесот на интеграција.

ENSEMBLE поврзува 7 партнери од 5 земји (Белгија, поранешна Југословенска Република Македонија, Франција, Италија, Шпанија) кои претставуваат институци за стручно образование и обука, НВО-и и истражувачки институти.

Проект ENSEMBLE: http://www.projectensemble.eu/index.php

IRZ: www.irz.org.mk