ИРЗ Македонија – CDI Macedonia во партнерство со СОС Детско село, во рамките на проектот “Зајакнување на млади преку нови можности” ја проширува поддршката на младите во Тетово и реонот на Тетово во социјален ризик при процесот на интеграција на пазарот на труд.

Сите правни лица кои нудат практикантство со можност за вработување или имаат потреба од работници можат да допринесат за интеграција на младите од социјален ризик на пазарот на труд со тоа што ќе им дадат можност на истите да ги покажат своите квалитети за вработливост стекнати преку циклусот обуки за квалификација / преквалификација и градење на вештини во рамките на проектот.

Заинтересираните правни лица можат да станат дел од проектот со пополнување на формуларот ТУКА.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да контактирате со нас на e-mail:   cdi.project1@gmail.com

cdi.drilon@gmail.com

Телефонски број:📞 075-209-876

Лице за контакт: Маријана Аризанкоска,     Дрилон Салиу

 

 IRZ Maqedoni – CDI Maqedonia në partneritet me SOS Village Village, në kuadër të projektit “Forcimi i të rinjve përmes mundësive të reja” zgjeron mbështetjen e të rinjve në Tetovë dhe rajonin e Tetovës në rrezik social në procesin e integrimit të tregut të punës.

Të gjithë kompanitë që ofrojnë praktikë me mundësi punësimi ose kanë nevojë për punëtorë mund të kontribuojnë në integrimin e të rinjve në rrezik social në tregun e punës duke u dhënë atyre mundësinë për të demonstruar cilësitë e tyre të punësimit të fituara gjatë ciklit të trajnimeve  për kualifikim / rikualifikim dhe zhvillimit të aftësive në kuadër të projektit.

Personat juridikë të interesuar mund të bëhen pjesë e projektit duke plotësuar formularin KETU.

Për çdo informatë shtesë ju lutemi të mos nguroni të na kontaktoni në e-mailin: cdi.project1@gmail.com

cdi.drilon@gmail.com

Numri i telefonit: 📞 075-209-876

Personi për kontakt:  Marijana Arizankoskа,    Drilon Saliu