ИРЗ Македонија – CDI Macedonia објавува повик до сите млади невработени лица на возраст од 16-35 години од Тетово и регионот на Тетово кои ќе имаат можност да посетуваат:

  • Бесплатни обуки за зајакнување на животните вештини и вештините за вработливост
  • Бесплатни стручни обуки за квалификација или преквалификација
  • Да добијат психосоцијална поддршка за зголемување на мотивацијата и самодовербата.

Информации за пријавување може да најдете ТУКА.

Обуките се во тек.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да контактирате со нас на  e-mail:  cdi.project1@gmail.com

cdi.drilon@gmail.com

Лице за контакт: Маријана Аризанкоска     Дрилон Салиу

Teлефонски број:  📞 075-209-876

IRZ Maqedoni – CDI Maqedoni shpall thirrje për të gjithë të rinjtë e papunë të moshës 16-35 vjeç nga Tetova dhe rajoni i Tetovës, të cilët do të kenë mundësinë për të vizituar:

  • Trajnim falas për aftësi jetësore dhe aftësi punësimi
  • Trajnim profesional falas për kualifikim ose rikualifikim,
  • Për të marrë mbështetje psikosociale për të rritur motivimin dhe vetëbesimin

Informacione për aplikimin mund të gjeni KETU.

Trajnimet janë në process.

Për çdo informatë shtesë ju lutemi të mos nguroni të na kontaktoni në

e-mailin: cdi.project1@gmail.com

cdi.drilon@gmail.com

Personi për kontakt: Marijana Arizankoska    Drilon Saliu

Numri i telefonit 📞 075-209-876