Денови на доживотно учење 2016 година

Тетово, Октомври 2016 година

Со цел да се промовира значењето на доживотното учење во Република Македонија, и да се поттикнат креативни идеи и пристап за образование на возрасни, 13-та година по ред во Република Македонија се организираат  Денови на доживотно учење.  

Предвидените активности во 2016 година се спроведуваат под покровителство на Министерство за образование и наука на Република Македонија, во организација на Центар за доживотно учење – Скопје и ЈУ Центар за образование на возрасни – Скопје, со финансиска поддршка од ДВВ Интернационал-Бон, Германија. Преку организација на конференции, модерирани дискусии, презентации, изложби и други активности, Деновите на доживотно учење во 2016 година ќе бидат одбележани во четири општини и тоа:  Тетово, Кичево, Охрид и Струмица.

Активностите во регионот на Тетово ќе бидат организирани од страна на Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, и според програмата, предвидено е да се одржи конференција со модерирана дискусија, како и работилница за користење на дигитални медиуми.

  • Конференција “Дигитални медиуми и алатки во образовна настава за возрасни”  Конференцијата ќе се одржи на 5-ти октомври 2016 година. Програмата на конференцијата можете да ја преземете тука.  За учество на конференцијата, Ве молам да се регистрирате преку пополнување на формулар во електрoнска форма објавен тука.  Краен рок за регистрација: 30-ти септември 2016 година.
  • Награден конкурс: “Образование на возрасни – Успешни примери од заедницата “. Целта на конкурсот е да го промовира доживотното учење како можност за стекнување со одредени знаења и вештини кои што им помогнале на граѓаните за самовработување, вработување, личен развој и успех. Од сите пристигнати прилози, три (3) од нив ќе бидат одбрани и претставени на конференцијата  што ќе биде организирана во рамките на Деновите на доживотно учење на 5 Октомври 2016 година во Тетово. Прилогот кој што ќе добие најмногу гласови од присутните на конференцијата, ќе добие награда ТАБЛЕТ. Елементите и информациите што треба да ги опфати прилогот се претставени тука. Прилозите треба да се испратат најдоцна до 22 Септември 2016 година на следната интернет адреса: info@irz.org.mk. Доколку Ви се потребни дополнителни информации, ве молам да контактирате со нас на следната електронска пошта: stefan@irz.org.mk
  • Работилница за користење на дигитални медиуми – работилницата ќе се одржи од 30 – ти Септември до 2-ри Октомври 2016 година на Попова Шапка. Програмата со дополнителен опис за работилницата може да ја преземете тука. Оваа обука пред се е наменета за лица кои што би сакале да ги надградат своите капацитети преку примена на алатки од современите технологии за стекнување и споделување на знаења. Предност при изборот ќе имаат жени кои доаѓаат од рурални или урбани средини.
    Сите заинтересирани за учество на работилницата задолжително треба да испратат формулар за пријавување во електронска форма објавен тука.
    Краен рок за пријавување: 22-ри септември 2016 година. Учесниците чија што апликација ќе биде прифатена, ќе бидат известени најдоцна до 24-ти Септември 2016 година.

Ditët e mësimit të përjetshëm 2016

Tetovë, Tetor 2016

Me qëllim që të promovohet rëndësia e mësimit të përjetshëm në Republikën e Maqedonisë, dhe për të inkurajuar idetë kreative dhe qasja për arsimimin e të rriturve, 13 vit radhazi në Republikën e Maqedonisë organizohen Ditët e mësimit të përjetshëm.

Aktivitetet e planifikuara për vitin 2016 janë kryer nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë, të organizuar nga Qendra për mësim të përjetshëm – Shkup dhe Qendrës për arsimin e të rriturve – Shkup, me mbështetje financiare nga DVV International, Bon, Gjermani. Përmes organizimit të konferencave, diskutimeve të moderuara, prezantimeve, ekspozitave dhe aktiviteteve të tjera, Ditët e mësimit të përjetshëm në vitin 2016 do të shënohen në katër komuna: Tetovë, Kërçovë, Ohër dhe Strumicë.

Aktivitetet në rajonin e Tetovës do të organizohen nga Shoqata Instituti për zhvillim të bashkësisë (IZHB) – Tetovë, dhe sipas programit, është  paraparë të organizohet konferencë me diskutim/debat të moderuar si edhe punëtori për përdorimin e mediave digjitale.

  • Konferenca: “Mediumet digjitale dhe mjete arsimore në arsimin e të rriturve” – Konferenca do të mbahet me datë 5 tetor 2016. Programi i konferencës mund të shkarkohet këtu. Ky trajnim para së gjithash është i destinuar për personat të cilët dëshirojnë ti përmirësojnë kapacitetet e tyre nëpërmjet zbatimit të instrumenteve të teknologjive bashkëkohore për përfitimin dhe ndarjen e diturive. Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë gratë që vijnë nga mjediset rurale ose urbane. Për pjesëmarrje në konferencë, ju lutemi regjistrohuni duke e plotësuar formularin në formë elektronike të publikuar këtu. Afati i fundit për regjistrim: 30 Shtator 2016.
  • Konkurs shpërblyes për çmimin më të mire: Arsimi i të rriturve- shembuj suksesi nga bashkësia”. Qëllimi i konkursit është që të promovojë të mësuarit gjatë gjithë jetës si një mundësi për fitimin e njohurive dhe aftësive që u kanë ndihmuar qytetarëve për vetëpunësim, punësim, zhvillim personal dhe sukses. Nga të gjithë materialet e pranuara, tre (3) prej tyre do të jenë të përzgjedhura dhe të eksponohen në konferencën që do të organizohen në kuadër të Ditëve të mësuarit gjatë gjithë jetës me datë 5 Tetor, 2016 në Tetovë. Materiali  i cili do të fitojë shumicën e votave të të pranishmëve në konferencë do të shpërblehet me një TABLET PC. Elementet dhe informacionet që duhet të përmbajnë materialet/artikujt i gjeni këtu. Artikujt duhet të dorëzohen jo më vonë se me 22 Shtator, 2016 në adresën elektronike të mëposhtme të internetit: info@irz.org.mk. Nëse keni nevojë për informata shtesë, ju lutemi të na kontaktoni nëpërmjet email-it në vijim: stefan@irz.org.mk
  • Punëtori për shfrytëzimin e mediumeve digjitale – punëtoria do të mbahet prej datës 30 Shtator deri më datën 2 Tetor 2016 në Kodrën e Diellit. Programin me një përshkrim shtesë të punëtorisë mund t’a shkarkoni këtu. Të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje në punëtori detyrimisht duhet të dërgojnë formular për regjistrim në formë elektronike të publikuar këtu. Afati i fundit për regjistrim: 22 Shtator 2016. Pjesëmarrësit, aplikimet e të cilëve do të jenë të pranuara, do të njoftohen më së voni deri më 24 Shtator 2016.
            cdu      vhs   BMZ large   ministry1ministry                                                                      Community Development Institute 20th anniversary logo                   logosapkarev      crzk   logojosha