На 12.07.2019, во рамките на проектот ENSEMBLE (Очекувања и Неформални Вештини за Зајакнување на Мигрантите и Локалната Економија), Еразмус + Проект, ИРЗ организираше настан за споделување.
Настанот беше посетен од учесници од различни области: образование на возрасни, НВО, креатори на политики, локални чинители, СОО оператори, граѓани од рурални и урбани средини.
Во рамките на проектот е развиен за неформално и неформално учење (НФИУ), фокусирајќи се на потребите на мигрантите, што ќе им помогне на СОО едукаторите да ги идентификуваат и проценат професионалните компетенции на НФИУ на мигрантите, дозволувајќи им на мигрантите да играат клучна улога во процесот на интеграција.
ENSEMBLE НФИУ Механизмот користи медиуми (слики, видеа, секвенци на слики) што им овозможува на едукаторите да ги идентификуваат областите и степенот на компетентнции кај мигрантите. Овој механизам им овозможува на едукаторите да ги профилираат професионални вештини на мигрантите, со цел да ги насочат кон најсоодветната понуда за стручно образование и обука за вработување.
Според учесниците, настанот беше многу интересен и корисен.