Association “ Community Development Institute” in Brussels for the Kick-Off Meeting of AXESS, an Erasmus+ Project

CDI  was in Brussels on November 29th and 30th for the Kick-Off Meeting of Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability – AXESS, a Project co-founded by the Erasmus Plus Programme of the European Commission, Key Action 2.

AXESS is implemented by a Consortium of 7 partners from 7 European countries (Belgium, FYROM, Greece, Italy, Romania, Slovakia, Spain). AXESS will develop and validate innovative trainings to improve digital competencies of European adults.

The Consortium kick-started the Project implementation by discussing the structure and design of the OER Platform under Intellectual Output 1. Then, partners outlined the work under Intellectual Output 2 by planning the activities to map Digital Skills & Competences for Low Skilled Adults.

The Kick-Off Meeting also represented a great opportunity for partners to agree upon the project logo and the web domain, in order to foster project visibility and to launch dissemination activities.

 


 

Здружение “ Институт за Развој на Заедницатаво Брисел на почетниот состанок од AXESS, Еразмус + Проект.

ИРЗ – Тетово учествуваше на почетниот состанок во Брисел на 29ти и 30ти Ноември за проектот: Стекнување на Клучни компетенции за Економска и Социјална Одржливост – AXESS, проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2.

AXESS е имплементиран од Конзорциум од 7 партнери од 7 Европски земји (Белгија, ФИРОМ, Грција, Италија, Романија, Словачка, Шпанија). AXESS  ќе развие и ќе валидира иновативни тренинзи за подобрување на дигиталните компетенции на возрасните во Европа.

Конзорциумот ја започна имплементацијата на Проектот со дискусија за структурата и дизајнот на ОЕР Платформата од Интелектуалниот Производ 1. Потоа, партнерите ја наведоа работата од Интелектуалниот Производ 2 со планирање на активностите за мапирање на Дигитални Вештини & Компетенции for Low Skilled Adults.

Состанокот исто така претставуваше одлична можност за партнерите да се договорат за проектно лого и веб страна, со цел да се поттикне видливост на проектот и да започнат активности за дисеминација.