До:

Хотели во РМ – Економски оператори

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за оддржлив развој – Алка Скопје, го спроведуваат проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени„ поддржан од ЕУ (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015).

Во рамките на овој проект предвидени се и обуки за членови на граѓански организации. За таа цел, го доставуваме следниот ПОВИК за доставување на понуди:

  1. Повик за доставување понуди од хотели.docx
  2. Формулар за понуда.docx
  3. Изјава за непостоење услови за исклучување.docx
  4. Изјава за сериозност.docx
  5. Одлука.pdf